Informácie o vzdelaní pre získanie odbornosti elektrotechnika alebo revízneho technika.

Požiadavky na vzdelanie 

V súvislosti so skutočnosťami, ktoré sa vyskytli v praxi pri získavaní osvedčení elektrotechnikov a revíznych technikov a pre absolventov vzdelávacieho programu zameranom na technické zariadenia elektrické v rozsahu minimálne 400 hodín vydal NIP vyhlásenie o Požiadavkách na vzdelanie pre získanie osvedčenia elektrotechnika a revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej "vyhláška č. 508/2009 Z. z."), môže získať len fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Odbory s elektrotechnickým zameraním sú uvedené vo vyhláške ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Za elektrotechnické odbory sa považujú všetky odbory vzdelania začínajúce kódom 26.
Fyzická osoba, ktorá má ukončené odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín môže získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu svojho vzdelania len do úrovne § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v rozsahu napätia do 1 000 V."

Zdroj: NIP

Informácie o odbornom vzdelaní, odbornej praxi a tlačivá k revíznej správe.

Malé osvedčenie ako darček.

Klienti, ktorí v našej organizácii absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) alebo získajú nové osvedčenie, dostanú ako darček malé osvedčenie elektrotechnika, vo formáte debetnej karty, vhodné napr. do peňaženky. Malé osvedčenie je vydávané v dvojjazyčnej mutácii, akceptované aj v zahraničí. Pre jednoduché rozlíšenie odbornosti, je v spodnej časti karty, farebný pásik. Pre § 21 - je určený zelený pásik, pre § 22 - červený, § 23 - modrý a pre § 24 - čierny.  V malom osvedčení sú uvedené všetky údaje z veľkého osvedčenia.