Podmienky pre vydanie osvedčenia (§§21-23) a aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov (§§21-24):

Držiteľ osvedčenia podľa §§ 21 - 24, je pri činnosti podľa osvedčenia,  povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

Osvedčenie platí za predpokladu, že v termíne do 5 rokov od vydania, bude vykonaná aktualizačná odborná príprava (AOP) v rozsahu pôvodného osvedčenia.

Uchádzači zo Slovenska, ktorí chcú získať osvedčenie o odbornosti v elektrotechnike, predkladajú doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, OP, lekársku prehliadku nie staršiu ako 6 mesiacov, prax, prihlášku a súhlas na spracovanie osobných údaj. (tlačivá si môžete stiahnúť zo sekcie "Podklady"

Po úspešnom testovaní, Vám bude ihneď vydané osvedčenie a menovka v tvare karty.

Uchádzači zo zahraničia (Ukrajina, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rusko, Gruzínsko, Kirgizko atď.) ktorí pracujú na slovensku, a majú záujem o vydanie osvedčenia v elektrotechnike, musia mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ukončené vzdelanie v odbore elektro, preložené do úradného jazyka. Uznáva sa aj pracovná knižka s dostatočnou praxou v úradnom preklade.

Apostilla sa nevyžaduje.

Pre aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov, si prinesiete:    originálne osvedčenie, OP, LP, prax, súhlas na spracovanie osobných údajov. (tlačivá si môžete stiahnúť zo sekcie "Podklady")

Elektrotechnici a RT ktorí už majú na druhej strane svojho osvedčenia kolonky pre lekársku prehliadku, tak si ju dajú potvrdiť do osvedčenia a nemusia si sťahovať tlačivo.