Podmienky pre vydanie osvedčenia (§§21-23) a aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov (§§21-24):

Držiteľ osvedčenia podľa §§ 21 - 24, je pri činnosti podľa osvedčenia,  povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

Osvedčenie platí za predpokladu, že v termíne do 5 rokov od vydania, bude vykonaná aktualizačná odborná príprava (AOP) v rozsahu pôvodného osvedčenia.

Uchádzači zo Slovenska, ktorí chcú získať osvedčenie o odbornosti v elektrotechnike, predkladajú doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, OP, lekársku prehliadku nie staršiu ako 6 mesiacov, prax, prihlášku a súhlas na spracovanie osobných údaj. (tlačivá si môžete stiahnúť zo sekcie "Podklady"Po úspešnom testovaní, Vám bude ihneď vydané osvedčenie.

Uchádzači zo zahraničia (Ukrajina, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rusko atď.) ktorí pracujú na slovensku, a majú záujem o vydanie osvedčenia v elektrotechnike, musia mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ukončené vzdelanie v odbore elektro a musia predložiť všetky vyžiadané podklady preložené do úradného jazyka. Apostilla sa nevyžaduje.

Pre aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov, si prinesiete:    originálne osvedčenie, OP, LP, prax, súhlas na spracovanie osobných údajov. (tlačivá si môžete stiahnúť zo sekcie "Podklady")

Elektrotechnici a RT ktorí už majú na druhej strane svojho osvedčenia kolonky pre lekársku prehliadku, tak si ju dajú potvrdiť do osvedčenia a nemusia si sťahovať tlačivo.